Oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 69318

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizowanie oraz koordynowanie procesu naboru pracowników i procesu wprowadzania do pracy nowo zatrudnionych pracowników
 • koordynowanie procesu nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy wraz z przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej oraz zakładaniem i prowadzeniem teczek akt osobowych pracowników
 • ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w zakresie wysokości należnych pracownikom świadczeń pieniężnych
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych oraz dokumentów ubezpieczeniowych w związku ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem pracowników do/z ubezpieczeń społecznych i zmianą/korygowaniem danych wykazanych w tych dokumentach
 • koordynowanie procesu sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania stanowisk pracy wraz z weryfikacją opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia
 • koordynowanie procesu przeprowadzania pierwszej oceny wraz z procesem odbywania służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz procesu ocen okresowych pracowników i indywidualnego programu rozwoju zawodowego
 • organizowanie staży, w szczególności staży i przygotowania zawodowego bezrobotnych w komórkach organizacyjnych urzędu
 • sporządzanie pism, opinii i innych dokumentów, sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze HR – zasoby ludzkie
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa pracy w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących organizacji staży/przygotowania zawodowego bezrobotnych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programu kadrowego
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe kierunek: prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, systemy zarządzania jakością standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • wiedza w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej
 • wiedza w zakresie systemu zarządzania jakością
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań


Zobacz podobne oferty