Oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69550

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- bariery architektoniczne – brak windy, brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Zakres zadań

 • Wspomaganie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarzadzania zmianą,
 • Prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej izby i podległych urzędów, prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania izby,
 • Koordynowanie działań dotyczących zarządzania upoważnieniami,
 • Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek,
 • Nadzorowanie porozumień zawieranych przez izbę, prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw , nadzorowanie działalności komórki likwidacji towarów urzędu celno-skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu likwidacyjnego,
 • Przygotowywanie organizacyjne i obsługa narad oraz spotkań służbowych kadry kierowniczej izby,
 • Współpraca międzynarodowa, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynacja działania izby i podległych urzędów w tym w zakresie, z wyłączenie spraw należących do innych komórek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • łatwość komunikacji,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty