Oferty pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116946

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Współpracuje w przygotowaniu projektów planów rzeczowo – finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w sposób określony przez Centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia optymalnego rozwoju sieci drogowej i podniesienia poziomu stanu technicznego dróg, współpracuje z Centralą w ramach ustalenia źródeł finansowania tych planów;
 • Współpracuje w prowadzeniu monitoringu i sprawozdawczości w zakresie finansowania i realizacji zadań, analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo – finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informuje o konieczności podjęcia działań zaradczych w celu właściwego i pełnego wykorzystania środków dla zadań zawartych w planie rzeczowo – finansowym Oddziału;
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu i aktualizowaniu dokumentów niezbędnych w procesie planowania wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy inwestycyjne, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych, przygotowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania otrzymanych środków finansowych w różnych asortymentach w Oddziale;
 • Współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo – finansowego, sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD w układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim oraz weryfikuje zgodność danych pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami w celu efektywnego i właściwego wykorzystania środków;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji w celu określenia potrzeb finansowych i racjonalnego wykorzystania środków, a także przygotowuje wnioski na potrzeby aktualizacji planów rocznych;
 • Opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowuje materiały do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE oraz inne dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania środków unijnych – w zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA w celu zapewnienia współfinansowania dla zadań inwestycyjnych i właściwego wykorzystania tych środków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel oraz Word;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych;
 • Kompetencje: - wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, - rzetelność, - organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, - współpraca, - komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych;
 • Znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych w ramach środków UE oraz zasad finansowania zadań ze środków krajowych;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.


Zobacz podobne oferty