Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116475

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • sprawdzanie rzetelności informacji wprowadzanych przez jednostki terenowe Policji woj. pomorskiego do bazy danych Krajowego Systemu Informacji Policyjnej,
 • udzielanie osobom indywidualnym i upoważnionym instytucjom informacji o karalności za wykroczenia drogowe osób zarejestrowanych w kartotece kierowców,
 • weryfikacja statusu kierującego w kartotece kierowców, weryfikacja listy kierujących oczekujących na wniosek o sprawdzenie kwalifikacji oraz cofnięcie uprawnień do kierowania w celu wskazania kierujących kwalifikujących się do sporządzenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji,
 • sporządzanie wniosków do właściwych organów (starostwa powiatowe, urzędy miejskie) o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub cofnięcie uprawnień kierujących posiadających przkroczony limit punktów karnych,
 • wprowadzenie do elektronicznej kartoteki kierowców decyzji administracyjnych dotyczących cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami w celu aktuazlizacji bazy danych,
 • wprowadzenie do elektronicznej kartoteki kierowców informacji o odbytych szkoleniach i zdanych egzaminach sprawdzających kwalifikacje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w pionie ruchu drogowego
 • umiejętność pracy w zespole, współpraca z innymi pracownikami,
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat z zakresu użytkowania systemu analitycznego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do ochony informacji niejawnych


Zobacz podobne oferty