Oferty pracy

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80529

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze,


- prowadzenie samochodu służbowego


- praca w terenie


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korpucją


- częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz (kontakt z klientami zewnętrznymi).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


- samochody służbowe wyposażone w manualne skrzynie biegów,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienie/wygaszenie tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych,
 • prowadzi kontrole wykonawstwa, merytorycznych odbiorów i rozliczeń zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracuje w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej,
 • uczestniczy przy opracowaniu szczegółowych specyfikacji technicznych i istotnych warunków zamówienia dla celów przetargowych, przygotowuje materiały dotyczące zawierania umów, weryfikuje i ocenia oferty składane w przetargach, bierze udział w radach technicznych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości
 • dokonuje regulacje stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji,
 • przygotowuje dokumentację i pozyskuje nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na potrzeby drogownictwa,
 • bierze udział w czynnościach geodezyjnych dotyczących okazania przebiegu granic działek stanowiących pasy dróg krajowych,
 • przygotowuje wnioski o wygaszenie/ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz prowadzi archiwum dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 • prowadzi ewidencję działek oraz prowadzi ewidencję nieruchomości będących we władaniu GDDKiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie w zakresie geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • znajomość przepisów z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • przeszkolenie z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym, znajomość zasad szacowania nieruchomości


Zobacz podobne oferty