Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 114073

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno - biurowa

 • praca jednozmianowa

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • w budynku znajduje się winda

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących zabezpieczenia, wymagalności oraz realizacji zobowiązań podatkowych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, wstrzymania wykonania decyzji, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • Rozpatruje spory kompetencyjne w sprawach wierzycielskich oraz ponagleniach na niezałatwienie sprawy,
 • Nadzoruje urzędy skarbowe w zakresie prawidłowości i efektywności poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych,
 • Współpracuje w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowuje moduły szkoleniowe, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego,
 • Publikuje wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Prowadzi sprawy dotyczących Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych,
 • Znajomość przepisów prawa upadłościowego,
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty