Oferty pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116152

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
• pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.
• brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zadanie 1: opracowuje wytyczne, sporządza opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapewnienia ochrony konserwatorskiej
 • Zadanie 2: dokonuje analizy stanu zachowania w terenie środowiska kulturowego do planistycznych wytycznych konserwatorskich, sprawdza w terenie poprawność przyjetego zakresu i zasad ochrony
 • Zadanie 3: wydaje opinie dotyczące formy i sposobu ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnia miejscowe plany zagospodarownia przestrzennego po kątem zabytkowych założeń zieleni
 • Zadanie 4: gromadzi i aktualizuje dokumentację fotograficzną do celów planistycznych
 • Zadanie 5: opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania, zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analize wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancj
 • Zadanie 6: sporządza sprawozdania z realizowanych zadań w celu dostarczenia bieżącej informacji na temat ilości i jakości załatwianych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektoniczne, konserwatorskie, gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Umiejetność interpretacji przepisów prawnych, umiejetność samodzielnej organizacji pracy, asertywność, umiejetność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność efektywnej pracy


Zobacz podobne oferty