Oferty pracy

Asystent w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony


Ze względu na rozszerzenie wymagań stanowiskowych, zmianie ulega treść ogłoszenia.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • ukończone szkolenie specjalizacyjne z dziedziny kardiologii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • posiadanie umiejętności obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu do oceny aktywności autonomicznego układu nerwowego (badanie odruchu wrażliwości z barorceptorów tętniczych oraz ocena mikrowoltowej zmienności załamka T),
 • posiadanie umiejętności analizy i interpretacji wyżej wymienionych badań.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.