Oferty pracy

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6121/DEG

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

0,8 wymiaru czasu pracy

zatrudnienie na czas określony 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra uzyskanego po studiach wyższych ukończonych na kierunku Chemia i specjalności Chemia,
 • posiadania doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowej i laboratoryjnej,
 • umiejętności realizacji prac syntetycznych z zakresu chemii organicznej,
 • znajomości preparatywnych metod oczyszczania związków organicznych opartych o metody chromatograficzne oraz metod analitycznych (TLC, LC-MS lub GC-MS), spektroskopowych (IR, UV-Vis, NMR), spektrometrii mas,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomości programów chemicznych, tj. ChemDraw, Spartan,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony na 0,8 wymiaru czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty