Oferty pracy

Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony od września 2022 roku

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia doktora,
 • posiadania znaczącego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego,
 • zaangażowania w organizację procesów dydaktycznych lub technologicznych.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia wyższe na kierunku medycyna, biologia, biotechnologia, biologia medyczna, diagnostyka laboratoryjna lub pokrewne,
 • stopień naukowy doktora nauk medycznych, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych lub nauk o zdrowiu,
 • chęć pracy dydaktycznej,
 • udokumentowane doświadczenie bądź odbyte szkolenia dydaktyczne (np. opinie, certyfikaty, dyplomy, publikacje o charakterze dydaktycznym czy popularyzatorskim),
 • wiedza z zakresu biologii oraz patologii komórki, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowotworów,
 • znajomość metod biologii molekularnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • co najmniej 4-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej i posiadanie pozytywnych ocen przełożonych i studentów,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz dydaktyki lub kierownictwo projektu o charakterze dydaktycznym (np. wdrożenie nowego przedmiotu, nowej koncepcji nauczania), a w przypadku braku kierownictwa, kandydat powinien wykazać się: a) współautorstwem w przynajmniej jednym skrypcie lub podręczniku akademickim lub b) autorstwem pracy upowszechniającej osiągnięcia nauki,
 • dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 4,0 pkt. IF,
 • posiadanie właściwej specjalizacji, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić na stanowisku wymagającym łączenia obowiązków dydaktycznych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują lub co najmniej 4-letni staż pracy ściśle związanej z perspektywą zatrudnienia oraz udokumentowane zaangażowanie w organizację procesów technologicznych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty