Oferty pracy

Stypendysta

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko typu

Stypendysta
Miejsce pracy: Gdańsk

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu BiodivERsA, UMO-2019/31/Z/NZ8/04028, pt. „Zarządzanie bioróżnorodnością w lasach i miejskich terenach zielonych: wpływ efektu rozmycia i amplifikacji na mikrobiom gryzoni i choroby przenoszone przez gryzonie”, kierowanego przez dr Macieja Grzybka.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • realizacja bada laboratoryjnych oraz terenowych
 • współpracy z międzynarodowymi partnerami projektu,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • współudział w organizacji konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych,
 • gotowości do zrobienia doktoratu,
 • znajomości technik molekularnych i gotowości do rozwoju umiejętności w tym zakresie,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • gotowości do pracy w terenie (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),
 • biegłej obsługi programu Office i znajomości pakietów statystycznych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
  w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej
  z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania
  w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowej poparte pozytywną opinią przełożonego.

 

FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem.

 

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

W okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta nie może pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).

 

Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pod warunkiem, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych NCN nie przekracza kwoty 4500 zł miesięcznie.

 

OFERUJEMY:
 • Przewidywane łączne wynagrodzenie: 3400 zł brutto/msc
 • Czas trwania umowy: 30 miesięcy
 • Forma zatrudnienia: umowa stypendium
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) za pomocą przycisku APLIKUJ,
 • Termin nadsyłania aplikacji to 25.11.2020 r.
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

ABSTRAKT PROJEKTU

 

Zrozumienie zależności pomiędzy bioróżnorodnością dzikiej przyrody a chorobami odzwierzęcymi (zoonozami) w świetle zachodzących zmian klimatycznych stanowi znaczące wyzwanie dla naukowców i jest kluczowe dla podejmowania działań zmierzających do świadomego i rozsądnego zarządzania ekosystemami. Projekt ma na celu sprostanie temu wyzwaniu poprzez skoncentrowanie się na chorobach przenoszonych przez gryzonie żyjące w lasach i miejskich terenach zielonych w centralno-zachodniej Europie.

Gryzonie odgrywają znaczącą rolę jako rezerwuary i przenosiciele zoonoz. Lasy i miejskie tereny zielone to środowiska, w których prowadzona jest ochrona bioróżnorodności i dochodzi do interakcji człowiek – przyroda.

 

Projekt ma na celu:

 • analizę wpływu koinfekcji na epidemiologię chorób przenoszonych przez gryzonie,
 • wykrycie i ocenę interakcji między mikrobiomem jelitowym gryzoni a ich podatnością na czynniki zakaźne,
 • ocenę wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na narażenie ludzi na choroby odzwierzęce;
 • analizę zmienność bioróżnorodności w czasie

Odławiając gryzonie i prowadząc kompleksowe badania czynników odzwierzęcych i mikrobiomu, stworzymy aktualną, otwartą bazę danych oraz mapy patogenów przenoszonych przez gryzonie krążących w środkowo-zachodniej Europie.

 

Zastosujemy podejścia eko-epidemiologiczne, aby lepiej zrozumieć procesy wpływające na przenoszenie patogenów odzwierzęcych w populacjach gryzoni. Opracowane zostaną modele matematyczne w celu analizy wpływu skali czasoprzestrzennych oraz interakcji wewnątrz gospodarza na związki między różnorodnością biologiczną (gryzonie i skład mikrobiomu) a chorobami odzwierzęcymi. Ocenie poddany zostanie wpływ zmian klimatu na ryzyko występowania chorób zoonotycznych i różnorodność biologiczną gryzoni w lasach i terenach zieleni miejskiej.

Socjologowie będą trzonem projektu, aby pomóc partnerom w rozwoju skutecznej wymiany wiedzy, która umożliwi transdyscyplinarną współpracę między naukowcami i odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Pierwszy krąg interesariuszy zintegruje współpracowników ze zdrowia publicznego, zarządzania różnorodnością biologiczną i organizacje pozarządowe reprezentujące społeczeństwo zagrożone chorobami odzwierzęcymi przenoszonymi przez gryzonie. Zainteresowane strony będą czynnie uczestniczyć w konsultacjach i działaniach mających na celu rozpowszechnienie wyników projektu. Drugi, większy krąg interesariuszy zostanie zaangażowany głównie poprzez wymianę wiedzy, aby zagwarantować, że wszystkie organizacje pozarządowe i zainteresowane społeczeństwo, dotknięte chorobami przenoszonymi przez gryzonie lub zaangażowane w zarządzanie ochroną przyrody, zostaną poinformowane o naszym projekcie.

Założeniem projektu jest dostarczenie dowodu na to, że wspólne strategie między programami zdrowia publicznego i ochrony przyrody mogą pomóc w zapobieganiu występowania i szerzenia się patogenów odzwierzęcych. Oprócz protokołów, map i list patogenów odzwierzęcych, ważnym rezultatem będzie poprawa polityki zapobiegania chorobom odzwierzęcym poprzez rozpowszechnianie dostosowanych kampanii w zakresie nadzoru, szkolenia i podnoszenia świadomości społeczeństwa, opracowanych przy aktywnym udziale zainteresowanych stron.Zobacz podobne oferty