Oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 117558

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: - zmienne warunki atmosferyczne, - praca w terenie 


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje formularze planistyczne na dany rok budżetowy, opracowuje i aktualizuje plany zadań inwestycyjnych, tworzy oraz aktualizuje programy inwestycji budowlanych, przygotowuje programy wieloletnie, występuje o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa
 • rozlicza inwestycje realizowane ze środków budżetu państwa, przygotowuje informacje z wykonania wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji w danym roku budżetowym, comiesięcznie przygotowuje zaangażowanie i wykonanie inwestycji na dany rok budżetowy
 • przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami
 • przygotowuje i składa sprawozdania, w tym wnioski o płatność pośrednią/końcową w ramach realizacji projektów objętych wsparciem Unii Europejskiej
 • przygotowuje we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu wnioski o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • prowadzi działania informacyjno-promocyjne, w tym przygotowuje materiały promocyjne i informacyjne oraz przygotowuje i umieszcza na stronie internetowej Urzędu informacje na temat stanu realizacji projektów, przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 złotych oraz współpracuje z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczanego w zakresie działań informacyjno-promocyjnych
 • bierze udział w opracowaniu dokumentów proceduralnych wynikających z obowiązujących wytycznych
 • bierze udział w realizacji projektów w części finansowej od pozyskania dofinansowania na realizację projektów do rozliczenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kwalifikowalności wydatków, prowadzi sprawozdawczość realizowanych projektów dla instytucji zewnętrznych, bierze dział w prowadzeniu monitoringu wykonania zaleceń wynikających z kontroli lub innych dokumentów, gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizowanymi projektami w trakcie i po zakończeniu projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek: europeistyka, ekonomia, ochrona środowiska, administracja, prawo lub zarządzanie)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze (praca w administracji oraz pozyskiwanie środków i prowadzenie inwestycji z budżetu państwa oraz pozyskiwanie środków i prowadzenie projektów unijnych)
 • Znajomość przepisów dotyczących inwestycji finansowanych z budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej
 • Przeszkolenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE lub projektów finansowanych z budżetu państwa
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami lub procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych lub pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich lub procesu inwestycyjnego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań


Zobacz podobne oferty