Oferty pracy

Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84126

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalno – prawnym dokumentację przetargową oraz projekty umów z wykonawcami/podwykonawcami,
 • Współpracuje z komórkami Oddziału w zakresie zagadnień prawnych – w tym przygotowuje projekty opinii prawnych oraz na bieżąco wyjaśnia wątpliwości prawne zgłaszane przez pracowników Oddziału w ramach zadań realizowanych przez Oddział,
 • Weryfikuje formalnie sposób i jakość obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzną kancelarię prawną na rzecz Oddziału oraz dokonuje kontroli rozliczenia usług wykonanych przez tę kancelarię. W razie konieczności, związanej np. z dużą ilością terminowych zleceń kierowanych do kancelarii zewnętrznej w ramach zawartej z nią umowy, wspomaga i opiniuje we własnym zakresie sprawy objęte przedmiotem zleceń kierowane do zewnętrznej kancelarii prawnej,
 • Opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych,
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym projekty umów oraz innych wystąpień, a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym,
 • Interpretuje obowiązujące przepisy prawne,
 • Opiniuje pod względem formalno – prawnym zarządzenia przedkładane do podpisu Dyrektora Oddziału,
 • Prowadzi, w zależności od potrzeb Oddziału, ewidencje, zestawienia itp., dotyczące spraw formalno-prawnych, sądowych, administracyjnych i innych oraz obsługuje wewnętrzne systemy GDDKiA służące do przetwarzania informacji nt. prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu działalności Oddziału a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowalne, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Aplikacja radcowska lub adwokacka.


Zobacz podobne oferty