Oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 70149

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe: praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości do 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne, praca w terenie


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: winda, brak podjazdu, brak schodołaz, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
 • monitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów morskich wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru przygotowywanej dokumentacji technicznej
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług w celu dokonywania analiz oraz przekazywania wymaganych danych w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i realizacji robót budowlanych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w obszarze Zarządzania Projektami
 • uprawnienia budowlane lub projektowe
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów dotyczących FIDIC w zakresie wykonywanych zadań


Zobacz podobne oferty