Oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 126649

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe 
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- miejsce do odświeżenia się


inne czynniki, w tym niebezpieczne


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z nadzorem nad systemem funkcjonowania pośredników w rekrutacji i zatrudnianiu marynarzy poprzez prowadzenie kontroli pośredników w rekrutacji i zatrudnieniu marynarzy, wydaje Morskie Deklaracje Zgodności, prowadzi ewidencję sprawozdań rocznych z działania agencji oraz rejestr zabezpieczeń finansowych oraz spraw skarg marynarzy
 • współpracuje z Ośrodkiem ds. IMO, departamentami merytorycznymi ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej, Urzędem Morskim w Szczecinie, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie inicjatyw międzynarodowych
 • przygotowuje i bierze udział w odbywających się w Urzędzie wizytach, audytach i inspekcjach EMSA/IMO w zakresie wdrażania i stosowania prawa wspólnotowego oraz konwencji międzynarodowych przez administrację morską
 • bierze udział i pracuje w sekcjach krajowych Ośrodka ds. IMO Polskiego Rejestru Statków tj. Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu i Podkomitetu ds. Wyszkolenia i Obowiązków Wachtowych oraz w merytorycznym przygotowaniu instrukcji dla delegacji polskiej na sesje tych komitetów
 • opracowuje opinie i uwagi Urzędu w sprawach dotyczących nowych inicjatyw krajowych i międzynarodowych lub projektów aktów prawnych
 • reprezentuje Dyrektora Urzędu w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa morskiego (sympozja naukowe, sesje komitetów IMO, spotkania uzgodnieniowe w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, warsztaty, seminaria w EMSA)
 • organizuje odbywające się spotkania, konferencje, eventy promujące cele i zadania realizowane przez Urząd
 • przygotowuje zestawienia wejść w życie międzynarodowych aktów prawnych, przekazuje komórkom organizacyjnym Urzędu okólniki i cyrkularze IMO
 • realizuje zadania i zamówienia na materiały i artykuły promujące działalność i zadania Urzędu oraz na potrzeby wydarzeń i eventów, w które zaangażowany jest Urząd

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: audyt lub zarządzanie projektem lub współpraca międzynarodowa
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy o Pracy na Morzu oraz Konwencji o pracy na morzu, MLC 2006
 • Znajomość międzynarodowych przepisów z zakresu Bezpieczeństwa na morzu i wyszkolenia marynarzy SOLAS, STCW
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Uprawnienie do przeprowadzenia audytów agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy
 • Znajomość obsługi programu do fakturowania (rachunki za audyty)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Komunikatywna znajomość jednego z języków obcych: 1. język francuski,2. język niemiecki,3. język hiszpański,4. język rosyjski (A2 wg ESOKJ)
 • Wiedza z zakresu przeprowadzania audytów zgodnie z Ustawą o pracy na morzu


Zobacz podobne oferty