Oferty pracy

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji

Ogłoszenie numer: 9083989, z dnia 2024-07-03

Wymiar etatu: Pełen etat
Stanowisko: od starszego specjalisty do głównego specjalisty
Wydział/Rejon: Wydział Realizacji Inwestycji
Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a
Termin składania dokumentów: 05-07-2024

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Mostowa 11a

Nr Ref.: 32/2024

 

Opis stanowiska

 • Przygotowanie danych oraz udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, rocznych i wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych oraz przekazywanie ich do Wydziału Planowania i Analiz.
 • Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
 • Przeprowadzanie procedury i udzielanie zamówień, do których nie stosuje się ustawy PZP, tj. o wartości do 130 000 zł.
 • Zarządzanie procesem budowlanym realizowanych inwestycji, w tym zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych.
 • Finansowa kontrola prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działania wydziału.
 • Opiniowanie projektów organizacji ruchu dla zadań realizowanych przez wydział.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 2-letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera - MS Office, Auto-Cad,
 • wymagana znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziany kierunek wykształcenia: budownictwo specjalność inżynieryjno-drogowa,
 • doświadczenie w pracy przy realizacji obiektów infrastrukturalnych – drogi, w tym praca
  w jednostkach administracji publicznej,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

* link do pobrania dokumentów znajduje się w formularzu aplikacyjnym oraz na końcu ogłoszenia
UWAGA: Aplikacje bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą uczestniczyły w rekrutacji!

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 • za pomocą przycisku aplikowania,
 • osobiście pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy wpisać numer ogłoszenia,
 • pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,

Oferujemy

Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 • praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 • praca częściowo w terenie
 • praca w zespole
 • codzienny kontakt telefoniczny
 • obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:
 • Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: od 6100 zł do 7100 zł + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) a w przypadku zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty dodatek funkcyjny.
 • Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.
 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
 • Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w maju 2024r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
Link do pobrania dokumentów: https://zdw-gdansk.biuletyn.net/?bip=1&cid=41
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Zobacz podobne oferty