Oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83218

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-budynek urzędu nie posiada windy,  


- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • orzeka w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie właściwości komórki, orzeka w zakresie kas rejestrujących, orzeka w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
  • ustala i udziela dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, analizuje prawidłowość ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzeka w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwot nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
  • rozpatuje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących we właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
  • umiejętność argumentowania
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe    Zobacz podobne oferty