Oferty pracy

Starszy oficer portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy oficer portu
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie o naborze Nr 113119

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • pracuje w zespole inspekcji okrętowych i bezpieczeństwa żeglugi, hydrotechniki, hydrografii, ochrony środowiska, uczestniczy w sprawach technicznych ds. nabrzeży, pomostów, przystani, ppoż., materiałów niebezpiecznych celem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Portu w ramach określonych przepisami portowymi oraz kieruje służbą dyżurną ds. ruchu, obsługi śluzy i mostów. Kontroluje sprawy związane z systemem bezpieczeństwa, ochrony śluzy i mostów oraz bezpieczeństwem portowym.
 • prowadzi sprawy pilotażu, holownictwa na akwenach w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat celem zapewnienia bezpiecznej i rytmicznej obsługi statków oraz kierowanie sprawami bezpieczeństwa ruchu portowego zgodnie z przepisami portowymi i ustaleniami Kapitana Portu, zastępuje Kapitana Portu w razie jego absencji..
 • kieruje sprawami związanymi z prowadzeniem przez służbę ruchu doraźnych kontroli bezpieczeństwa statków w porcie i śluzie, kontroli porządku na obszarach portowych oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem dochodzeń w sprawach o naruszanie przepisów żeglugowych, portowych, awarii, wypadków, uszkodzeń nabrzeży, urządzeń portowych, pożarów( w tym dochodzeń na potrzeby Izb Morskich celem ustalenia winnych a także kompletacji dokumentacji dla Izb Morskich.
 • koordynuje akcję lodową, uczestniczy w akcjach przeciwsztormowych, przeciwpowodziowych w porcie oraz koordynuje sprawy związane z ratownictwem portowym ,inicjowaniem akcji ratowniczych celem zapewnienia funkcjonowania Portu w sytuacjach kryzysowych.
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji akcji ratowniczych w celu archiwizacji i ewentualnego wykorzystania przez właściwe służby Urzędu Morskiego.
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji akcji lodowych, przeciwsztormowych, przeciwpowodziowych i innych w celu archiwizacji i ewentualnego wykorzystania przez właściwe służby Urzędu Morskiego.
 • kontroluje prawidłowe sporządzanie, obieg, rozliczanie i ewidencję decyzji administracyjnych celem realizacji zadań statutowych Kapitanatu Portu Nowy Świat
 • prowadzi sprawy związane z ISPS, ISO w celu doraźnej kontroli funkcjonowania kodeksu, właściwych obowiązujących przepisów i polityki ISO realizowanych przez Kapitanat,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu morskim
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji morskiej na stanowisku oficera portu
lub
doświadczenie morskie na stanowisku kapitana statku w żegludze międzynarodowej
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej lub Starszego Oficera
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa morskiego, konwencji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa żeglugi lub zapobiegania zanieczyszczeniom przez statki
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i obiektów w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie PFSO
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Umiejętność negocjacji


Zobacz podobne oferty