Oferty pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120648

Warunki pracy

-  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych w celu przygotowania zadania do realizacji oraz uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w celu zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Uczestniczy w sprawdzaniu projektów budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich.
 • Współuczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu umożliwienia rozpoczęcia inwestycji i eliminacji konfliktów społecznych na etapie wykonywania robót. Opracowywanie Programów Inwestycji dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich wraz z uzgadnianiem w centrali GDDKiA. Bieżąca weryfikacja i aktualizacja danych w Centralnym Zasobie Danych.
 • Współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych w celu spełnienia obowiązujących wymagań określonych przepisami prawnymi.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia kompletności wykonania zmówienia i spełnienia celu którym została wykonana.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office).
 • Kompetencje: •wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, •rzetelność, •organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, •współpraca, •komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa
 • prawo jazdy kat. B


Zobacz podobne oferty