Oferty pracy

Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117226

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządza listy uposażeń i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy w celu zabezpieczenia terminowych wypłat.
 • Prowadzi na bieżąco karty uposażeń funkcjonariuszy w celu zapewnienia aktualnej informacji o dokonanych wypłatach i przysługujących składnikach uposażenia.
 • Sporządza informacje podatkowe w celu terminowego przekazania ich funkcjonariuszom oraz właściwym Urzędom Skarbowym.
 • Przyjmuje do realizacji potrąceń z uposażeń w celu ujęcia ich na listach uposażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowuje informacje dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy nie posiadających praw emerytalnych w celu przekazania ich do dalszego naliczenia i odprowadzenia do ZUS należnych składek.
 • Sporządza zaświadczenia o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych w celu przekazania ich za pośrednictwem Wydziału Kadr i Szkolenia do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW.
 • Kompletuje i archiwizuje uposażenia i inne dowody księgowe w celu zapewnienia właściwego przechowywania w archiwum.
 • Wystawia zaświadczenia o zarobkach w celu przekazania ich zainteresowanym funkcjonariuszom oraz występującym o nie instytucjom zewnętrznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy SG, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość ogólnych zasad sporządzania list
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, dokładność, wnikliwość
 • Posiadanie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość komputerowego programu płacowego
 • Znajomość programów biurowych


Zobacz podobne oferty