Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116433

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • współuczestniczenie w sporządzaniu projektu oraz korekt rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach i paragrafach jednolitej klasyfikacji wydatków budżetowych, uwzględniając potrzeby poszczególnych komórek i jednostek podległych KWP w Gdańsku w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenina potrzeb poszczególnych służb odpowiedzialnych za realizację ustawowych zadań Policji,
 • prowadzenie analitycznej ewidencji zrealizowanych wydatków dotyczących zakupu towarów oraz usług w podziale na rozdziały i poszczególne jednostki szczebla powiatowego woj. Pomorskiego w celu zapewnienia aktualnych danych finansowych,
 • współudział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycji budowlanych oraz remontów obiektów w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym oraz sporządzanie sprawozdań i prowadzenie ewidencji wydatków remontowych i konserwacyjnych w celu dostarczenia poprawnych i aktualnych danych finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze ewidencji i rozliczeń finansowych
 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Rachunkowości i Kodeksu Pracy,
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 • umiejętność określania priorytetów, samodzielność, kreatywność, systematyczność,
 • wysoki stopień kultury osobistej, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • przeszkolenie z zkresu przepisów BHP


Zobacz podobne oferty