Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116077

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • realizowanie i koordynowanie comiesięcznego naliczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z obiektów;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej wszczęcia procedury zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 • bieżące analizowanie potrzeb jednostek w zakresie odbioru segregowanych odpadów komunalnych i zgłaszanie zmian poszczególnym kontrahentom;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych wynikających z e-faktur z tytułu usług eksploatacyjnych na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, dostawę gazu;
 • analizowanie statystyki zbiorczej bazy danych w celu rozliczeń finansowych, ilościowych w zakresie kosztów ekploatacji wszystkich obiektów KWP w Gdańsku;
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu kwaterunkowego Wydziału GMT KWP w Gdańsku;
 • sporządzanie rocznego projektu planu finansowego, kwartalnego, miesięcznego planu wydatków w zakresie należności pieniężnych dot. sprzętu i materiałów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w gospodarce odpadów komunalnych
 • obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego
 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole, asertywność, umiejętność samokształcenia
 • wysoki stopień kultury osobistej, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna wiedza z zakresu zawierania i realizowania umów cywilno-prawnych


Zobacz podobne oferty