Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116080

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją; - reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • realizowanie i koordynowanie comiesięcznego naliczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z obiektów;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej wszczęcia procedury zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 • bieżąca współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych wynikających z e-faktur z tytułu pozostałych dostaw eksploatacyjnych oraz usług eksploatacyjnych na rzecz jednostek KWP w Gdańsku w celu przekazania do ralizacji przez Wydział Finansów KWP w Gdańsku;
 • przeprowadzanie procedury zlecania dodatkowych usług na wywóz odpadów komunalnych, najem kontrahentów;
 • wykonywanie analizy, statystyk dotyczących całości rozliczeń finansowych, ilościowych w zakresie kosztów eksploatacji wszystkich obiektów KWP w Gdańsku i jednostek jej podległych województwa pomorskiego;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w administracji lub 1 rok w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi
 • obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego
 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole, asertywność, umiejętność samokształcenia
 • wysoki stopień kultury osobistej, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna wiedza z zakresu zawierania i realizowania umów cywilno-prawnych, rachunkowości i księgowości, znajomość Bazy Danych o Odpadach (BDO)