Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135183

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • koordynacja zadań poprzez prowadzenie i bieżącą analizę imiennych kont indywidualnych funkcjonariuszy garnizonu pomorskiego i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej i komórek zamiejscowych KGP w celu systematycznego doposażenia i wymiany należnych przediotów umundurowania zgodnie z założeniami przewidzianymi w Programie Modernizacji Policji,
 • naliczanie i sporządzanie list dodatkowych należności pieniężnych w określonym zakresie,
 • przygotowywanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej dot. wyposażenia funkcjonariuszy,
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług prania i dezynfekcji pościeli, poduszek, koców, materacy, odzieży itp.,
 • stałe monitorowanie rozkazów personalnych funkcjonariuszy garnizonu pomorskiego,
 • wstrzymanie należności pieniężnych funkcjonariuszom zawieszonym i przebywającym na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych oraz dokonywanie stosownego do sytuacji wyrównania tych należności po ustaniu przyczyn wstrzymania,
 • prowadzenie ewidencji celem nadzoru i prowadzenia racjonalnej gospodaki materiałowo-finansowej w omawianym zakesie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze zaopatrzenia
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność,
 • komunikatywność, umiejęność negocjacji, asertywność,
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność określania priorytetów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawa Zamówień Publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych i ich zastosowaniem w produktach,
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości,
 • ogólna wiedza z zakresu zawierania i realizowania umów cywilno - prawnych


Zobacz podobne oferty