Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Pucku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 126784

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym oraz praca w terenie.


Stanowisko pracy wymaga znacznej samodzielności w realizacji zadań, co wynika z organizacji pracy na tym stanowisku.


Osoba na tym stanowisku odpowiada za organizację pracy na tym stanowisku pracy, w tym za przestrzeganie terminów wynikających z przepisów prawa.


Osoba na tym stanowisku pracy prowadzi daną sprawę od początku do końca.

Zakres zadań

 • realizacja zadań z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym: przeprowadzenie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do przeciwdziałania i usuwania tych zagrożeń; sporządzanie i przedstawienie Komendantowi, zgodnie z przepisami okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów pełniących służbę i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy; zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosowanych oraz wprowadzonych rozwiązaniach organizacyjnych i procedurach; przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy; udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ustalaniu zadań osób kierujących policjantami pełniącymi służbę i pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów pełniących służbę i wypadków pracowników przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków policjantów pełniących służbę i wypadków pracowników przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo przyjętych do służby policjantów i nowo zatrudnionych pracowników; współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, a także podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków służby i pracy; inicjowanie i rozwijanie na terenie Komendy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ergonomii
 • współpraca merytoryczna z komórką organizacyjną do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażyć budynki, obiekty budowlane lub tereny w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynkach, obiektach budowlanych lub na terenach, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; przygotować budynki, obiekty budowlane lub tereny do prowadzenia akcji ratowniczej
 • ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego stażu pracy w służbie bhp
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, biegła obsługa komputera (znajomość podstawowych programów biurowych) oraz umiejętność obsługi poczty internetowej, znajomość obowiązujących przepisów resortowych, przepisów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu zadań ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność ich stosowania, dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii "B"


Zobacz podobne oferty