Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126226

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - zagrożenie korupcją, - praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • opracowywanie wydanych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dokumentów w toku postępowań administracyjnych w sprawie wydania/cofnięcia pozwolenia na broń palną przy wykorzystywaniu programu "Broń i Licencje";
 • obsługa interesantów w zakesie zapewnienia im wyczerpujących informacji dotyczących załatwianych spaw;
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami, którym cofnięto pozwolenie na broń, w celu rozliczenia z posiadanych jednostek broni;
 • rejestrowanie posiadaczy broni oraz poszczególnych jednostek broni palnej znajdującej się w ich posiadaniu w programie "Broń i Licencje" w celu bieżącej aktualizacji prowadzonej w tym zakesie ewidencji;
 • pozyskiwanie informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę zasadności posiadania pozwolenia na broń palną z: sądów, prokuratur, jednostek terenowych Policji itp.;
 • opracowywanie wydawanych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dokumentów w postaci zaświadczeń na zakup broni palnej osobom posiadającym pozwolenie na broń palną w zakresie posiadanych przez nich limitów broni palnej oraz rodzaju boni palnej;
 • opracowywanie wydawanych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dokumentów uprawniających do przemieszczania broni palnej przez granice Rzeczpospolitej Polskiej;
 • bieżące archiwizowanie dokumentacji po jej służbowym wykorzystaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1 roku w danym obszarze
 • znajomość przepisów procedury administracyjnej,
 • znajomość ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów karnych i procedury karnej,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu lex


Zobacz podobne oferty