Oferty pracy

Starszy Asystent w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Starszy Asystent w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki
Miejsce pracy: Gdańsk
K/3822/WCH

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na zastępstwo

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, a także wybrane zajęcia seminaryjne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
 • posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • posiadania osiągnięcia naukowego.
WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
 • ukończone studia magisterskie z zakresu dietetyki,
 • predyspozycje do pracy z pacjentami onkologicznymi,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.
OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:
 • udokumentowane doświadczenie bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej oryginalnej publikacji pełnotekstowej (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub − dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 4,0 pkt. IF lub − co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.