Oferty pracy

Starszy Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6821/AB

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, a także wybrane zajęcia seminaryjne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu magistra lub równoważnego,
 • ukończonych studiów wyższych na kierunku medycyna lub biologia lub biotechnologia lub wychowanie fizyczne i sport,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • udokumentowanego doświadczenia bądź odbytego szkolenia dydaktycznego,
 • posiadania osiągnięć naukowych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej oryginalnej publikacji pełnotekstowej (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 4,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty