Oferty pracy

Stanowisko pracy ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. ulg uznaniowych w referacie po

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Stanowisko pracy ds. wymiaru i kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ds. ulg uznaniowych w referacie podatków lokalnych w wydziale podatków lokalnych i zarząd
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/2731
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Ogólna charakterystyka:osoba zatrudniona na w/w stanowisku zajmować się będzie dokonywaniem wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych oraz rozpoznawaniem wniosków w sprawie ulg uznaniowych.Ważniejsze zadania: prowadzenie postępowań podatkowych; prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz przypisów i odpisów z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych; analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie ulg uznaniowych; przechowywanie i archiwizowanie dokumentów; prawidłowa obsługa podatników; przygotowywanie zaświadczeń, w tym pomocy publicznej de minimis; przeprowadzanie kontroli podatkowych; rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru wymienionych podatków; przygotowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego; podejmowanie działań dotyczących zabezpieczenia powszechności opodatkowania.Warunki pracy na stanowisku: intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi; długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej; wymuszona pozycja ciała; praca w budynku bez windy.Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.Wynagrodzenie od 2850 zł brutto - w zależności od posiadanego doświadczenia plus dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa.Link do ogłoszenia o naborze: http://bip.um.slupsk.pl/praca/776.html
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub wyższe; ogólny staż pracy: minimum 1 rok; kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią; pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych; dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawnych: 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; 4) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; 5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; znajomość języków obcych: mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego; umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 850 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty