Oferty pracy

Stanowisko pracy ds. kadr i rozwoju pracowników w referacie zarządzania kadrami w wydziale zarządzania kadrami i organizacji urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Stanowisko pracy ds. kadr i rozwoju pracowników w referacie zarządzania kadrami w wydziale zarządzania kadrami i organizacji urzędu
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/0359
OBOWIĄZKI:
Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:1.prowadzenie całokształtu prac związanych z kadrową obsługą pracowników;2.współtworzenie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami.Ważniejsze zadania:W zakresie administracji kadrowej:1.prowadzenie spraw kadrowych (w tym akt osobowych) pracowników;2.przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się przez pracowników o świadczenia (w tym: emerytalnej, rentowej i rehabilitacyjnej); 3.dokonywanie odpowiednich zgłoszeń w obowiązujących systemach w przypadku przesunięć pracowniczych;4.prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników;5.współpraca ze Specjalistą ds. BHP w zakresie obsługi kadrowej pracowników; 6.przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, ewidencji i rozliczania czasu pracy w wydziałach Urzędu Miejskiego w Słupsku;7.udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;8.przygotowywanie dokumentów kadrowych na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego.W zakresie zarządzania i rozwoju:1.współtworzenie, nadzór oraz realizacja polityki i praktyk personalnych;2.zarządzanie różnorodnością przejawiające się podejmowaniem działań na rzecz implementowania polityki równego traktowania i prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych, aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy (w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną);3.współpraca z kierownictwem w zakresie planowania i wdrażania programów realizujących wymogi kadrowe oraz krótko i długoterminowych potrzeb Urzędu w tym zakresie; 4.współtworzenie i prowadzenie programów bezpieczeństwa, pozytywnych działań i innych programów kształtujących relacje międzyludzkie w zgodzie z przyjętymi wartościami określonymi w strategii rozwojowej;5.współtworzenie i sprawowanie pieczy nad realizacją programów wynagradzania i świadczeń dodatkowych;6.współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizowania staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.W zakresie kontrolingu personalnego:1.przygotowywanie planów etatów oraz wskaźników i parametrów do planu funduszu płac oraz racjonalne gospodarowanie tym funduszem przy współpracy Referatu Wydatków Wydziału Księgowości;2.prowadzenie badań i analiza ich wyników w celu prowadzenia porównań wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;3.monitorowanie kosztów programów zarządzania kadrami;4.prowadzenie analityki i sprawozdań z sytuacji kadrowej w Urzędzie na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych;5.analiza zewnętrznego rynku pracy w zakresie trendów wynagrodzeń i benefitów oraz rekomendowanie rozwiązań wewnętrznych w tym zakresie.Warunki pracy na stanowisku:1.intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;2.długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;3.praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie brutto od 2850 zł brutto- w zależności od posiadanego doświadczenia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1.obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;3.wykształcenie wyższe;4.ogólny staż pracy: minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku;5.kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;6.pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;7.dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Wymagania dodatkowe:1.mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia;2.mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego;3.mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;4.umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 850 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty