Oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 116686

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),
- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagraniczne wyjazdy służbowe,
- pernamentna obsługa klientów zewnętrznych


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


czynniki fizyczne
- promieniowanie: elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna


inne czynniki, w tym niebezpieczne


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca zmianowa/nocna

Zakres zadań

 • monitoruje poprawność działania komponentów Narodowego Systemu SafeSeaNet oraz udziela pomocy i wyjaśnień ich użytkownikom
 • przekazuje informacje użytkownikom systemu SafeSeaNet poprzez uruchamianie właściwych Instrukcji ISO (w sytuacjach kryzysowych po autoryzacji bezpośredniego przełożonego)
 • kontaktuje się z krajowymi użytkownikami Narodowego SSN (LCA) oraz National Single Window w przypadkach występujących nieprawidłowości odnośnie wprowadzanych przez nich danych
 • prowadzi całodobową łączność i nasłuch na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie łączności GMDSS oraz utrzymuje stałą łączność operacyjną pomiędzy Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM) a Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (MRCK)
 • współpracuje z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zgodnie z obowiązującymi procedurami prowadzenia łączności i nasłuchu na polskich obszarach morskich
 • współpracuje ze służbą Krajowego Koordynatora PSC w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości związanych z zawinięciami statków do portów polskich oraz koordynuje prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Narodowym SSN a systemem informatycznym Port State Control – THETIS
 • gromadzi i analizuje informacje o błędnym działaniu systemów oraz współpracuje z serwisem technicznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo morskie państwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obsłudze systemów: radarowych lub NAVTEX, lub SWIBŻ, lub PHICS
 • świadectwo operatora GMDSS (GOC) lub świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem ruchu morskiego, w szczególności znajomość ogólna systemu SafeSeaNet
 • znajomość systemów monitorowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem AIS, LRIT
 • znajomość przepisów i obsługi systemów radiowych związanych z Systemem GMDSS
 • znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO
 • bardzo dobra obsługa komputera, diagnozowanie napotykanych nieprawidłowości w działaniu systemów i aplikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • kurs operatora VTS
 • kurs obsługi ECDIS, SWIBŻ
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)
 • znajomość problematyki związanej z wdrażaniem elektronicznych systemów składających się na funkcjonowanie Narodowego Systemu SSN oraz National Single Window
 • znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego
 • znajomość podstaw języka XML oraz podstawowych zasad budowy dokumentów XML
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • skuteczna komunikacja


Zobacz podobne oferty