Oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 113114

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dzienn

Zakres zadań

 • przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie rejestracji statku - wpisu do rejestru statków morskich na podstawie pisemnego zgłoszenia właściciela statku lub urzędu jeśli właściciel nie dokona zgłoszenia albo odmowy zarejestrowania statku w celu wydania dokumentu rejestracyjnego statku niepodlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego lub polskiego rejestru statków
 • prowadzi rejestr statków morskich znajdujących się eksploatacji i statków morskich w budowie niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego lub polskiego rejestru jachtów w celu dokonania rejestracji statku - wpisu statku do rejestru, wykreślenia statku z rejestru lub wpisu zmiany danych oraz wydania odpisu, dokonania wymiany i zmiany w dokumencie rejestracyjnym statku
 • przygotowuje decyzje admistracyjne o zatwierdzeniu, zmianie bądź wykreśleniu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nazwy statku morskiego o polskiej przynależności w celu realizacji wniosku w sprawie dotyczącej nazwy statku nadanej przez właściciela statku
 • ewidencjonuje zatwierdzone nazwy statków w indeksie nazw statków prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Moskiego w Gdyni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu w celu realizacji obowiązku podlegania ewidencji zatwierdzonych przez dyrektorów wszystkich urzędów morskich nazw statków w indeksie nazw statków morkich
 • poświadcza dzienniki oraz inne dokumenty zawierające dane dotyczące statku, prowadzone na statkach o polskiej przynależności poprzez zarejestrowanie i opatrzenie numerem, pieczęcią Urzędu Morskiego w Gdyni oraz podpisanie w celu realizacji wniosku o poświadczenie dziennika
 • wystawia faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej w zakresie realizacji zadań inspektoratu w celu pobrania należnych opłat
 • aktualizuje dane dotczące statków będących we właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w bazie staków o polskiej przynależności (e-inspekcje), w tym wprowadzanie skanów dokumentów statkowych
 • prowadzi postępowania admistracyjne w celu wydania certyfikatu rozpoczęcia budowy statku, certyfikatu zakończenia budowy statku i certyfikatu przebudowy statku, zgodnie z ustawą o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego krótkie przeszkolenie stanowiskowe do 6 miesięcy
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów prawa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunitywna znajomość języka angielskiego (B1 wg ESOKJ)