Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113014

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • koordynacja i nadzór nad realizacją działań związanych z zarządzaniem finansami publicznymi i wieloletnim planem finansowym państwa w zakresie budżetu zadaniowego w celu osiągnięcia większej skuteczności oraz efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych,
 • współudział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycji budowlanych oraz remontów obiektów w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym oraz sporządzanie sprawozdań i prowadzenie ewidencji wydatków remontowych i konserwacyjnych,
 • sporządzanie projektu oraz korekt rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach i paragrafach jednolitej klasyfikacji wydatków budżetowych, uwzględniając potrzeby poszczególnych komórek i jednostek podległych KWP,
 • sporządzanie miesięcznego harmonogramu zasileń w środki finansowe oraz jego bieżące korygowanie,
 • merytoryczna weryfikacja opisów na dokumentach księgowych pod kątem budżetu klasycznego i zadaniowego,
 • prowadzenie analitycznej ewidencji zrealizowanych wydatków dotyczących zakupu towarów oraz usług w podziale na rozdziały i poszczególne jednostki szczebla powiatowego woj. pomorskiego w celu zapewnienia aktualnych danych finansowych,
 • bieżące sporządzanie i uaktualnianie zaangażowania wydatków budżetowych w celu umożliwienia kształtowania zobowiązań obciążających plan finansowy roku bieżącego oraz następnych lat
 • nadzór i koordynacja Zespołu Ewidencji i Rozliczeń w celu prawidłowej realizcji zadań poprzez zapewnienie terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1,5 roku w obszarze ewidencji i rozliczeń finansowych
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, zdolność analitycznego myślenia,
 • swoboda wyrażania myśli, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budżetu zadaniowego i wydatków strukturalnych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office


Zobacz podobne oferty