Oferty pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 112919

Warunki pracy

· Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów,    obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
· Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych
  o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno
 - zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
· Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
· Wykonywanie zadań pod presją czasu;
· Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych   
  ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku
  brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;
· W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
· Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
· Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Planów Urządzania Lasu, uproszczonych Planów Urządzania Lasu oraz uzgadnia Plany Urządzania Lasów, w tym w zakresie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • Prowadzi postępowania w zakresie uzgadniania planów urządzania lasu, uproszczonych planów urządzania lasu i zadań z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otulin rezerwatów przyrody
 • Gromadzi dokumentację obszarów Natura 2000, w tym dotyczącą stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, potrzeb w zakresie zmiany granic obszaru. Przygotowuje dane do przetwarzania na potrzeby informatycznego systemu GIS w zakresie wynikającym ze wskazań PUL i uPUL oraz udostępnia je pozostałym pracownikom
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody
 • Prowadzi prace związane z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub rezerwatów przyrody, w tym przygotowuje materiały do dokumentacji przetargowej, bierze udział w pracach nad planem, prowadzi procedury ustanawiania zarządzeń w sprawie planu zadań ochronnych lub planu ochrony
 • Bierze udział w przygotowywaniu zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody oraz przygotowywaniu opinii dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody będących w kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Uczestniczy w realizacji ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub rezerwatów przyrody, w tym weryfikuje w terenie ustalenia tych dokumentów. Ocenia skuteczność podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. Współpracuje przy tym z zarządcami terenu, właścicielami gruntów
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub zadań określonych dla rezerwatów przyrody
 • Uczestniczy w opracowaniu cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000 zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych
 • Prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym przygotowuje wewnętrzne opinie, określa sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzoruje jej wykonanie oraz przygotowuje Standardowy Formularz Komunikacyjny o nałożeniu i wykonaniu kompensacji
 • Bierze udział w kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne
 • Przygotowuje opinie i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000 w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich
 • Uczestniczy w sprawach związanych z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE
 • Bierze udział w pracach związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000, w tym oceny stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000, przetwarzanie z wykorzystaniem informatycznego systemu GIS oraz przygotowaniem danych do wprowadzenia zmian do bazy danych obszarów Natura 2000
 • Archiwizuje wytworzone akta

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk leśnych;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, o lasach, ocen oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza przyrodniczo-leśna, znajomość dokumentów planistycznych sporządzanych dla terenów leśnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy terenowej lub administracyjnej
 • Kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy z systemami GIS