Oferty pracy

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73564

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej , sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne
 • Uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treści umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • Opracowuje treść rozstrzygnięć odwołań i bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • Prowadzi rejestr umów i statystykę zamówień publicznych, sporządza plan zamówień i sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych,
 • Przygotowuje i przekazuje dokumentów do archiwizacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych,
 • Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych,
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego.


Zobacz podobne oferty