Oferty pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 70431

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


-praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,


-częste kontakty z klientem zewnętrznym,


-wykonywanie zadań pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- praca na parterze w budynku bez windy,  


- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,  


- przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie wydania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną oraz postępowań w zakresie uzgadniania usuwania drzew rosnących w pasach dróg publicznych, w powoływaniu i likwidacji stref ochrony gatunków przewidzianych w rozporządzeniach o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt i grzybów, a także w pracach związanych z szacowaniem i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, za które odpowiada Skarb Państwa.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk oraz zwalczania gatunków inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału;
 • Uczestnictwo w pracach wydziału w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną; ustalaniu i likwidowaniu stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów, a także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w w/w zakresie;
 • Udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne;
 • Udział w prowadzeniu postępowań dotyczących łamania zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
 • Archiwizacja wytworzonych akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody; Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody.


Zobacz podobne oferty