Oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 69360

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie i warunki uciążliwe:
- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołaz
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitorowanie przebiegu realizacji robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów morskich wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru przygotowywanej dokumentacji technicznej
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług w celu dokonywania analiz oraz przekazywania wymaganych danych w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i realizacji robót budowlanych (zaliczona do doświadczenia będzie też praktyka odbyta podczas studiów)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w obszarze Zarządzania Projektami
 • uprawnienia budowlane lub projektowe
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów dotyczących FIDIC w zakresie wykonywanych zadań


Zobacz podobne oferty