Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69157

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- zagrożenie korupcją,
- stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
- wysiłek związany z noszeniem akt,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Zakres zadań

 • prowadzenie poszerzonych, zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów/pracowników Policji,
 • analiza zebranych materiałów - opracowywanie pisemnej opinii o kandydacie do służby/pracy w Policji celem przedstawiania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku,
 • opracowywanie pisemnych informacji dla Prokuratora Genaralnego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesów Sądów Okręgowych i Rejonowych o kandydatach do objęcia stanowiska: prokuratorskiego, sędziowskiego, asesorskiego, referendarza, ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • bardzo dobra znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • asertywność, umiejętność przekonywania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty