Oferty pracy

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135435

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
  prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych
  dla osób niepełnosprawnych
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie
  https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Przygotowuje i ewidencjonuje decyzje administracyjne w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, w tym wydawaniem decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg, przesyła wniesione w tych sprawach środki zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie w celu ochrony drogi i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu. Realizuje zadania również w ramach programów rządowych – Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.
 • Ewidencjonuje i przygotowuje postanowienia w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego w celu kształtowania ładu przestrzennego i umożliwia realizacji inwestycji drogowych oraz opiniuje sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego.
 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonuje, opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę i celem umożliwienia realizacji inwestycji drogowych.
 • Uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego, w celu przyjęcia prawidłowych, optymalnych rozwiązań.
 • Ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego w celu zachowania bezpiecznych warunków ruchu i umożliwienia realizacji inwestycji drogowych.
 • Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenia spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu w celu zapewnienia prawidłowych rozstrzygnięć.
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzonych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg.
 • Opiniuje i ewidencjonuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowo powstałych działek i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub w administracji publicznej związanej z drogownictwem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów dotyczących: dróg publicznych, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia


Zobacz podobne oferty