Oferty pracy

Specjalista w dziale obiektów inżynierskich

Gdański Urząd Pracy
Specjalista w dziale obiektów inżynierskich
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/6310
OBOWIĄZKI:
Udział w tworzeniu planów i zakresów prac działu;sprawdzanie prawidłowości fakturowania;udział w komisjach; prowadzenie korespondencji, dokumentacji oraz sprawozdawczości z realizowanych zadań; udział w procesach wyłaniania wykonawców; redagowanie projektów umów dla zadań realizowanych przez dział; współpraca z innymi działami GZDiZ oraz instytucjami zewnętrznymi, w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań działu; prowadzenie i ciągła aktualizacja bazy danych dot. obiektów inżynierskich, w tym aktualizacja wykazów, książek oraz kart obiektów inżynierskich; prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością działu; kontrola prawidłowości gospodarki magazynowej, w tym materiałami z odzysku i gospodarka odpadami; przygotowywanie przetargów, w tym przeglądów, sporządzania wykazów, kwalifikowania obiektów do odpowiednich przeglądów, przygotowywanie i kontrola merytoryczna materiałów przetargowych; prowadzenie nadzoru nad przebiegiem przeglądów oraz odbiór prac; weryfikacja dokumentów związanych z ewidencją obiektów; wykonywanie zadań związanych z obsługą administracyjną działu; organizowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania działu; obsługa programów związanych z obiegiem dokumentów oraz rozliczeniem finansowym działu; prowadzenie rozliczeń finansowych oraz wewnętrznej księgowości działu; prowadzenie ewidencji dokumentacji przetargowych, umów, dokumentów księgowych, korespondencji i opracowań; prowadzenie archiwizacji dokumentacji działu; bieżące monitorowanie i przestrzeganie wszelkich zmian w przepisach prawnych, instrukcjach oraz zarządzeniach; wykonywanie innych zadań i poleceń wydawanych przez Kierownika Działu; przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, p.poż. i OC.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa programu: Pakiet MS OFFICE
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe techniczne (pożądane w zakresie budownictwa), co najmniej 2 lata stażu pracy: w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Jednostkach Skarbu Państwa, w firmie projektowej lub wykonawczej w branży obiektów inżynierskich. Czynne prawo jazdy kat. B. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność redagowania pism, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, biegła obsługa programów Microsoft Office. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, doświadczenie zawodowe w biurze projektowym, doświadczenie zawodowe w firmie wykonawczej mostowej, biegła obsługa programu Auto-Cad, znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, znajomość aktów prawnych dot. ewidencji obiektów inżynierskich.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 025 - 5 320 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty