Oferty pracy

Specjalista ds. finansowo - ekonomicznych


Dlaczego warto współpracować z nami


nasza firma to 90 lat tradycji w dostawie wody, odbiorze ścieków i ich oczyszczania dla ponad 380 tys. mieszkańców Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i częściowo tereny gminy Kosakowo.

 

Czym się zajmujemy
 • produkcją i dystrybucją wody;
 • odbiorem, oczyszczaniem i utylizacją ścieków;
 • eksploatacją i konserwacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej;
 • świadczeniem usług w zakresie badań i analiz technicznych dotyczących wody i ścieków;
 • świadczeniem usług w zakresie napraw i legalizacji przyrządów do pomiarów i kontroli przepływu wody.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalista ds. finansowo - ekonomicznych
Miejsce pracy: Gdynia

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • analizę efektywności projektów inwestycyjnych,
 • analizę finansową i ekonomiczną przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie i monitorowanie planu rzeczowo-finansowego Spółki,
 • sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności Spółki,
 • sporządzanie wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej (UE),
 • współudział w opracowywaniu studium wykonalności dla projektów realizowanych przy współudziale środków z UE,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowo-ekonomicznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE,
 • sporządzanie wniosków o pożyczki z funduszy ochrony środowiska i kredyty bankowe oraz ich bieżący monitoring,
 • sporządzanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu,
 • opracowywanie, analizowanie i monitorowanie systemu rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • monitorowanie, analizowanie i korygowanie sposobów ewidencji kosztów w systemie rachunkowości zarządczej,
 • tworzenie automatów i zestawień definiowalnych do rozliczania kosztów w elektronicznym systemie finansowo-księgowym.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (finanse, rachunkowość, ekonomia),
 • minimum 3 lat doświadczenia w:
  - sporządzaniu analiz ekonomiczno-finansowych,
  - budowaniu modeli finansowych,
  - ocenianiu projektów inwestycyjnych,
 • biegłą znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office (w szczególności MS Excel),
 • bardzo dobrej organizacji pracy, skrupulatności, dokładności, rzetelności, zdolności analitycznych,
 • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku,
 • umiejętności korzystania z informacji zawartych w bazach danych,
 • mile widziana dobra znajomość systemu IMPULS, BI.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji na stanowisku pracy,
 • pakiet socjalny,
 • benefity,
 • przyjazną atmosferę pracy.
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko
Specjalista ds. finansowo - ekonomicznych

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Spółki przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.

Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na potrzebę tego kontaktu i jeśli nie będzie Pani/Pan zainteresowany/a nawiązaniem współpracy ze Spółką i nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przyszłych procesów rekrutacji, to dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wycofania tej zgody.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Jasiński, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29, 81-311 Gdynia.


Zobacz podobne oferty