Oferty pracy

Specjalista - Doradca zawodowy

 

 

Specjalista - Doradca zawodowy

 

Politechnika Gdańska poszukuje pracownika na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier

 

Zakres obowiązków:
 • wsparcie studentów I i II stopnia studiów, doktorantów oraz absolwentów uczelni
  w zakresie poradnictwa zawodowego, prowadzonego w języku polskim i angielskim, obejmującego m.in.: udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (w tym analiza dokonanego wyboru ścieżki edukacyjnej/ zawodowej/ naukowej), wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do procesów i rozmów kwalifikacyjnych, udzielanie informacji o ofercie uczelni, rynku pracy, możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji
  i przekwalifikowania;

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów z aktywnego wejścia i poruszania się po rynku pracy oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie;

 • udział w prowadzeniu platformy kariery, mediów społecznościowych oraz strony internetowej Biura Karier;

 • budowanie relacji i rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni, w tym współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG;

 • promowanie działalności Biura Karier wśród studentów i absolwentów uczelni;

 • opracowywanie materiałów promocyjnych, doradczych i edukacyjnych.

Wymagania podstawowe:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy, doradztwa zawodowego;
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ostatnich
  5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – minimum na poziomie B2;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, znajomość programów pakietu MS Office, internetu;
 • posiadanie wiedzy z zakresu podstaw prawa pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • kursy, szkolenia uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego, coachingu potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
 • posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w toku działalności zawodowej,
 • dobra znajomość rynku pracy,
 • bardzo dobra organizacja i planowanie pracy własnej,
 • łatwość w redagowaniu tekstów,
 • samodzielność w działaniu, dokładność, rzetelność, dbałość o wysoką jakość realizowanych zadań,
 • umiejętność komunikacji w procesie poradniczym (w tym umiejętność uważnego, aktywnego słuchania, bezpośredniej komunikacji),
 • chęć doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.
Wymagane dokumenty:
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • list motywacyjny.
  Podczas rekrutacji kandydat/ka może zostać poproszony/a o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV:
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie certyfikatów językowych,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.07.2022r.

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2022r

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.