Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 116866

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w zespole

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • praca w siedzibie Urzędu

 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia, a także wstawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
 • Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • Rozpatruje zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej.
 • Rozpatruje sprzeciw małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym i sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową
 • Sporządza wnioski o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Dokonuje wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych, składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, poszukuje majątku zobowiązanych
 • Podejmuje inne działania służące zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych, orzeka w zakresie kar porządkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty