Oferty pracy

Referent

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 98733

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona pozycja ciała, budynek 2-kondygnacyjny - brak wind, stanowisko pracy mieści się na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania egzekucyjne tj. wystawia upomnienia oraz prowadzi ewidencję w przypadku braku wpłat środków z tytułu nałożonych kar z mocy ustaw: o transporcie drogowym i Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych
 • wystawia tytuły wykonawcze i kieruje je do właściwych terytorialnie urzędów skarbowych oraz prowadzi ich ewidencję i przygotowuje pisma kierowane do urzędów skarbowych, związanych z realizacją zadań wynikających z procedur egzekucyjnych
 • rozlicza wpłaty i nalicza odsetki, księguje wyciągi bankowe w zakresie dochodów oraz uzgadnia salda, wprowadza dane do przelewów bankowych
 • udziela podmiotom odpowiedzi na pisma dotyczące procesu egzekucji należności
 • prowadzi ewidencję należności dotyczących nałożonych kar z mocy ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz współpracuje z zarządami dróg oraz Głównym Inspektoratem w celu ich skutecznego wyegzekwowania
 • sporządza dane o należnościach niewymagalnych i odsetkach dotyczących należności do sprawozdań budżetowych oraz Głównego Inspektoratu
 • opracowuje sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o ulgi w płatnościach
 • archiwizuje dokumenty Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej NBP
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe w księgowości lub przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych


Zobacz podobne oferty