Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 90646

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych

 • praca w zespole pod presją czasu

 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek urzędu trzykondygnacyjny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada windę

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat naczelnika urzędu oraz jego zastępców
 • Prowadzi sprawy powierzone przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, magazynu archiwum zakładowego Izby
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników obsługujących naczelnika urzędu oraz wnioski i petycje
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej, prowadzi działalność analityczną, prognostyczną z zakresu funkcjonowania urzędu, prowadzi sprawozdawczość oraz sygnalizuje przypadki nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu Skarbowego, w tym przyjmuje i prowadzi ewidencję składanych dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa materialnego i pozamaterialnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe