Oferty pracy

Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80569

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia, przewidzianych prawem, administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone w toku kontroli, prowadzonych przez Wydział Inspekcji, celem zapewnienia realizacji funkcji kar administracyjnych (funkcja prewencyjna, penalna, redystrybucyjna).
 • Przygotowuje projekty postanowień opiniujących spełnianie wymagań, określonych w przepisach ochrony środowiska, przez podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów bądź zmianę posiadanych zezwoleń, celem zapewnienia realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami wyłącznie przez podmioty spełniające wymagania ochrony środowiska.
 • Przygotowuje wnioski do organów ścigania, w szczególności zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosków o ukaranie na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji, celem wyciągnięcia odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów ochrony środowiska.
 • Reprezentuje Organ w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed innymi organami, celem realizacji obowiązku współpracy PWIOŚ z innymi organami.
 • Udziela porad prawnych, informacji i wyjaśnień o zakresie stosowania prawa oraz sporządzanie projektów opinii prawnych, celem zapewnienia jednolitości w zakresie sposobu stosowania przepisów przez Wydział Inspekcji i Wydział Prawny.
 • Prowadzi kontrole wewnętrzne w Inspektoracie w zakresie określonych w planach kontroli, zatwierdzonych przez PWIOŚ, celem zapewnienia stałej poprawy jakości pracy Inspektoratu.
 • Udziela informacji publicznej oraz załatwia skargi i wnioski z zakresu objętego kompetencją Wydziału, celem zapewnienia rzetelnej, sprawnej i terminowej obsługi interesantów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą prawną lub stosowaniem prawa przez podmioty publiczne
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: z zakresu ochrony środowiska (kursy, szkolenia, studia podyplomowe)
 • Znajomość Języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i asertywność
 • Terminowość i samodyscyplina przy realizacji powierzonych zadań


Zobacz podobne oferty