Oferty pracy

Referent ds. inwestycji

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. inwestycji
Miejsce pracy: Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje do Działu Inwestycji absolwenta uczelni/szkoły technicznej, który wykaże chęć nauki obsługi procesu inwestycyjnego oraz nabycia praktyki w tym zakresie, w taki sposób, aby uzyskać pełną samodzielność w przygotowywaniu i zarządzaniu realizowanymi inwestycjami i w konsekwencji uzyskać stanowisko specjalisty ds. inwestycji i objąć stanowisko Kierownika Działu Inwestycji.

 

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
 • współuczestnictwo w przygotowaniu i pozyskaniu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi aktami prawnymi decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie procesu budowlanego
 • współuczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych postepowań przetargowych pozwalających na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
 • pomoc Inżynierowi/Kierownikowi Kontraktu w zarzadzaniu realizowanymi budowami i w tym:
  • współuczestnictwo z Inżynierem/Kierownikiem Kontraktu w procesie budowlanym bezpośrednio na budowie i w tym, sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę wraz z innymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • współuczestnictwo w weryfikacji ilości i jakości robót w trakcie oraz po ich wykonaniu, a także wbudowywanych materiałów i wyrobów
  • współuczestnictwo w archiwizacji dokumentów i dokumentacji
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie budowlane
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.
 • chęć nauki i poznawania nowych zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym
Dodatkowym atutem będzie:
 • wykształcenie wyższe budowlane
 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie nieograniczonym dla konstrukcji budowlanych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • umowę o pracę na pełen etat
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.


Zobacz podobne oferty