Oferty pracy

Pracownik socjalny

Gdański Urząd Pracy
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Numer: StPr/21/5261
OBOWIĄZKI:
Diagnozowanie środowiska. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w wyznaczonym rejonie działania. Opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacjido podjęcia decyzji administarcyjnych w sprawach udzielenia pomocy - świadczeń z pomocy społecznej. Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej.Wspieranie rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje inspirowanie działań samopomocowych w środowisku. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi ipodmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych w zakresie udzielania kompleksowej pomocy osobie zwracającej się o wsparcie.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i organizowania patologii, skótków negatywnych zjawisk społecznychi łagodzenia skutków ubóstwa. Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych. Pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych. Godziny pracy: pon 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30. inne godziny w zależności od potrzeb, na polecenie przełożonego. Praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański, w środowisku zamieszkania klientów MOPS, zgodnie z rejonizacją.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy publicznej). Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, w tym: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny), umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, obywatelstwo polskie, pełna zdolość do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestęstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego. Predyspozycje osobowościowe: kominukatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres, obowiązkowość, terminowość, kreatywność, sumienność, samodzielność, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obsługa komputera (MS OFFICE).

Miejsce pracy:

Pruszcz Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 850 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty