Oferty pracy

Pracownik ds. administracyjnych i archiwum w referacie społeczno-organizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Pracownik ds. administracyjnych i archiwum w referacie społeczno-organizacyjnym
Miejsce pracy: Stegna
Numer: StPr/21/1217
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Stegnie wzakresie:-prowadzenia archiwum Urzędu oraz nadzoru nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum;-prowadzenia spraw związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach istniejących symboli i kategorii archiwalnych oraz przygotowywaniem w tym zakresie stosownych projektów i zarządzeń Wójta;-przyjmowania i przechowywania dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy;-porządkowania i udostępniania dokumentacji;-należytego zabezpieczenia dokumentacji przed zniszczeniem bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione;-prowadzenia ewidencji dokumentacji w archiwum;-prowadzenia ewidencji udostępnienia archiwum;-przeprowadzania skontrum dokumentacji;-przeprowadzania procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;-przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i innych właściwych archiwów;-stałej współpracy z Archiwum Państwowym w Malborku;-prowadzenia ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w archiwum;-doradzania pracownikom urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych;-prowadzenia innych czynności archiwalnych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami Wójta Gminy.2. Prowadzenia spraw dotyczących świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy;3. Przekazywanie aktów prawnych na poszczególne stanowiska;4.Organizowania szkoleń;5.Wykonywania zadań koordynatora w zakresie przekazywania akt do archiwum zakładowego;6.Naliczanie ekwiwalentów pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy za obuwie, odzież roboczą, pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalentu pieniężnego za zakup umundurowania dla pracowników Straży Gminnej;7.Prenumeraty czasopism;8.Dokonywania analizy kosztów funkcjonowania Urzędu oraz pilnowanie terminowego regulowania opłat;9.Zaopatrzenia Urzędu w niezbędny sprzęt, wyposażenie i materiały eksploatacyjne biurowe i środki czystości;10.Prowadzenia punktu potwierdzania profilu zaufania dla umożliwienia przesyłania korespondencji systemem e-puap;11.Zlecania konserwacji i drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Gminy;12.Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy.13.Nadzór nad aktualizacją polis ubezpieczeniowych na zabezpieczenie mienia gminnego, OC, NW oraz realizację umowy z BROKEREM w zakresie organizacji przetargów na ubezpieczenia.14.Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;-w tym wymiany iuaktualnianie pieczątek gminnych oraz ich rejestracja15. Prowadzenie rejestrów:-planowanych i odbytych szkoleń-dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego;16.Inicjowania działań na rzecz ochrony zdrowia;17. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją. 18. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstania zobowiązań związanych ze sprawami prowadzonymi na zajmowanym stanowisku pracy.19. Kontrola pod względem merytorycznym, legalności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem.20. Zastępowanie pracownika ds. techniczno-kancelaryjnych oraz pracownika ds. obsługi Rady Gminy w zakresie obsługi komisji i sesji Rady Gminy. 21.Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy.TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE https://bip.stegna.pl/wakaty/2/101/Pracownik_ds_administracyjnych_i_archiwum/
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie średnie lub wyższe: - staż pracy - brak, - posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;- nieposzlakowana opinia;- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi, komunikatywność werbalna i pisemna,- znajomość przepisów prawa:- ustawy o ZFŚS,- ustawy o samorządzie gminnym,- ustawy o pracownikach samorządowych,- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA)- instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.- umiejętność obsługi komputera: internet, poczta elektroniczna, pakiety biurowe: (edytor tekstu). - prawo jazdy Kat. BWymagania dodatkowe:- preferowany kierunek studiów związany z zakresem i zadaniami stanowiska ds. administracyjnych i archiwum,- preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,- znajomość zasad redagowania pism urzędowych, - łatwość nawiązywania kontaktów,- dyspozycyjność, samodzielność, - umiejętność bezkonfliktowego działania.INNE: Warunki zatrudnienia: - w pełnym wymiarze czasu pracy;- kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu, - przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Stegnie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE https://bip.stegna.pl/wakaty/2/101/Pracownik_ds_administracyjnych_i_archiwum/

Miejsce pracy:

Stegna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze GdańskimZobacz podobne oferty