Oferty pracy

Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie planowania strategicznego (zespół ds. ewaluacji) w departamencie rozwoju regionalnego i przestrzennego

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie planowania strategicznego (zespół ds. ewaluacji) w departamencie rozwoju regionalnego i przestrzennego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2769
OBOWIĄZKI:
Zadanie 1: zarządzanie i wdrażanie RPO WP, zgodnie z Instrukcją wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WP, w tym w szczególności: udział w koordynacji i organizacji prac jednostki ewaluacyjnej RPO WP, w tym udział w: (a) opracowaniu, realizacji i aktualizacji planu ewaluacji RPO WP; (b) realizacji badań ewaluacyjnych i ekspertyz na potrzeby oceny realizacji RPO WP; (c) koordynacji procesu wykorzystania wyników ewaluacji; (d)współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji i innymi instytucjami w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020; udział w monitorowaniu postępu finansowego i rzeczowego oraz w opracowaniu sprawozdań z realizacji RPO WP; udział w przygotowaniu stosownych raportów (w tym ewaluacyjnych) na potrzeby Zarządu Województwa i Komitetu Monitorującego RPO WP oraz Komisji Europejskiej. Zadanie 2: koordynacja realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, zgodnie z Planem zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Zadanie 3: konsultowanie i wypracowanie stanowisk Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie kluczowych średniookresowych i długookresowych dokumentów, polityk i aktów prawnych na poziomie krajowym i UE.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe, znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,znajomość zagadnień polityki spójności UE, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość ustawy o samorządzie województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty